ثبت نام مهماني ...


مشخصات فردي
نام : نام را وارد نمائيد
نام خانوادگي : نام خانوادگي را وارد نمائيد
نام پدر : نام پدر را وارد نمائيد
جنسيت : زن مرد جنسيت را انتخاب نمائيد
تاريخ تولد : تاريخ را در فرمت شمسي بصورت نمونه 1393/12/02 وارد نمائيد
کد ملي : کد ملي را وارد نمائيد
شماره گذرنامه : شماره گذرنامه براي دانشجويان خارجي شماره گذرنامه را وارد نمائيد
شماره شناسنامه : شماره شناسنامه را وارد نمائيد
محل صدور شناسنامه : محل صدور شناسنامه را وارد نمائيد
آدرس : آدرس را وارد نمائيد
شماره تلفن منزل : شماره تلفن منزل را وارد نمائيد
پست الکترونيکي : پست الکترونيکي را وارد نمائيد
تلفن همراه : تلفن همراه را وارد نمائيد
دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه محل تحصيل را وارد نمائيد
مقطع تحصيلي : مقطع تحصيلي را انتخاب نمائيد
رشته تحصيلي : رشته تحصيلي را وارد نمائيد
شماره نامه درخواست مهماني : شماره نامه درخواست مهماني
گروه آموزشي رشته تحصيلي : علوم انساني ساير (فني مهندسي و ...) گروه آموزشي رشته تحصيلي را انتخاب نمائيد
توضيحات :

اطلاعات مالي
شماره حساب بانکي :
بانک :
شماره کارت بانکي :

ثبت نام
صحت کليه مندرجات و مدارک ارسالي فوق را تائيد مي نمايم
حروف تصوير : تغيير تصوير حروف تصوير را وارد نمائيد