دروس ارائه شده نيمسال 953 ...


جستجوي دروس ارائه شده در نيمسال (953)

نوع دروس ارائه شده : مقاطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
دوره تحصيلي : براساس ظرفيت دروس : همه دروس دروس تکميل دروس داراي ظرفيت جنسيت : مشترک خانمها آقايان
جستجو :

دروس ارائه شده :: تعداد پيدا شده (44) ، صفحهء (1) از (11)
 • 1 :: كد درس : 2010060
 • نام درس : کارآموزي
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 5باقيمانده: 0نظري: 0
  عملي: 2تاريخ امتحان: ساعت امتحان:
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( مهندس سجاد شمشيري )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: دانشکده کشاورزي و منابع طبيعيگروه آموزشي: فضاي سبز
  مقطع درس: کارشناسيدوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصي الزامي
  پيشنياز و همنياز:
 • 2 :: كد درس : 2030058
 • نام درس : کارآموزي
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 4باقيمانده: 0نظري: 3
  عملي: 0تاريخ امتحان: ساعت امتحان:
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( دکتر هاجر مريخ پور )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: كليه دانشكده هاگروه آموزشي: توليدات گياهان دارويي
  مقطع درس: کارشناسيدوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصي الزامي
  پيشنياز و همنياز:
 • 3 :: كد درس : 2030058
 • نام درس : کارآموزي
  گروه ارائه: 2ظرفيت: 4باقيمانده: 0نظري: 3
  عملي: 0تاريخ امتحان: ساعت امتحان:
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( مهندس مريم کاوياني )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: كليه دانشكده هاگروه آموزشي: توليدات گياهان دارويي
  مقطع درس: کارشناسيدوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصي الزامي
  پيشنياز و همنياز:
 • 4 :: كد درس : 2030058
 • نام درس : کارآموزي
  گروه ارائه: 3ظرفيت: 5باقيمانده: 1نظري: 3
  عملي: 0تاريخ امتحان: ساعت امتحان:
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( دکتر عليرضا نوروزي شرف )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: كليه دانشكده هاگروه آموزشي: توليدات گياهان دارويي
  مقطع درس: کارشناسيدوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصي الزامي
  پيشنياز و همنياز: